دانلود رایگان

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاریتحلیل الگوهاي استقراري و حوزة گیرش محوطه هاي عصر مس سنگي واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقه اي و فرامنطقه ايآموزش کامل عکاسی. از مقدماتی تا فوق پیشرفته در 4 مرحله مقدماتی پیشرفته و فوق پیشرفته با فرمت pdf در 240 صفحه .به صورت تمام رنگی تضمینی

سری دوم حاشیه و قالبهای زیبا

Practicality of Test

ساختمان داده ها و الگوریتمها