دانلود رایگان


سیلیکون و کاربردهای آن - دانلود رایگاندانلود رایگان واژه‌ي "سيليکون" در سال 1923 توسط پروفسورکيپينيگ آمريکايي، که پيشرو پژوهش در مورد ترکيبات آلي فلزي سيليکون بود، بکاررفت. ولي امروزه به ترکيبهايي اطلاق مي‌شود

دانلود رایگان

واژه‌ي "سيليکون" در سال 1923 توسط پروفسورکيپينيگ آمريکايي، که پيشرو پژوهش در مورد ترکيبات آلي فلزي سيليکون بود، بکاررفت. ولي امروزه به ترکيبهايي اطلاق مي‌شود که در آنها پيوند Si-O—تکرار مي‌شود. از اين دسته ترکيبها؛ سيالها، گريسها، رزينها و کائوچوهايسيليکون را مي‌توان نام برد. کائوچوهاي اخير در سال 11944 معرفي و در سال 1947 بهبازار عرضه شدند.
کائوچوي سيليکون در 40ساله‌ي اخير، به عنوان يک ياز مواد الاستومري ويژه پر مصرف معرفي شده و تکنولوژيآنها نيز نسبت به بقيه، سريعتر پيشرفت نموده است، زيرا بسياري از صنايع عمده، ازاين کائوچو در وسايل و ابزار خود به شکلهاي مختلف استفاده نموده‌اند. وزن مولکوليزياد پليمرهاي "دي متيل سيلوکسان" سبب ايجاد بسياري از خواص مطلوب درکائوچوهاي سيليکون شده است.