دانلود رایگان


موضوع : تهیه نرم افزار محاسبه نرخ خوردگی - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);} فهرست مطالبعنوان صفحه

دانلود رایگان


فهرست مطالب

عنوان صفحهشکل 1-13

خوردگي سايشي داراي ظاهري شيادارGULLIES،موجي شكل، سوراخ‌هاي كرويشكل و ناهموار مي‌باشد كه در جهت خاصي قرار گرفته‌اند.
بيشتر در فلزاتي كهسختي پائيني دارند و به سهولت صدمه مي‌بينند مانند مس و سرب روي مي‌دهد.
كليه تجهيزاتي كه درتماس با مايعات متحرك مي‌باشند در معرض خوردگي سايشيقرار دارند مانند سيستم‌هاي لوله‌كشي مخصوصاً زانوها ELBOW، پيچ‌ها BENS، سه راهي‌ها TESE، شيرها VALVES، پمپ‌هاي دمنده، دستگاه‌هاي گريز از مركز،پروانه‌هاIMPELLERS،به هم‌زن‌ها AGITATORS، تانك‌هاي متحركAGITATED، لوله‌هاي مبدل حرارتي مانند بويلرها وكندانسورها، پره‌هاي توربين، افشانه‌ها، دودكش‌ها، گيوتين‌ها GUTTERS، زره‌هاي آسياب PLATES WEAR و تجهيزاتي كه در معرض پاشيدن (SPRAY) قرار مي‌گيرند.شکل 1-14


8 خوردگی فرسایشی (fretting corrosion):
اين نوع خوردگي وقتي رخ مي دهد که محيطي نسبت به يک محيط ثابت ديگر حرکت کند ( بهعنوان نمونه مايع يا دوغابي که درون يک لوله جريان دارد ) يک پديده مرتبط با اينگونه خوردگي ، سايش Fretting است کههنگام تماس دو ماده با يکديگر و حرکت نسبي آنها از جمله ارتعاش به وجود مي آيد .اين عمل مي تواند پوشش هاي ضد خوردگي را از بين برده و باعث آغاز خوردگي شود .

شکل 1-15


خوردگی فرسایشی: که با سایش بین یک ماده ی جامد یامایع یا حتی گاز با فلز موجب خوردگی فرسایشی می شودمانند خوردگی لوله های آب به وسیله ی عبور آب از درون آن.
شکل 1-16


9 خوردگی مکانیکی scc :

خوردگي مکانیکی در اثر ترک خوردگي ناشي از ترکيبهمزمان اثر تنش کششي و نيز در معرض محيط هاي خورنده بودن رخ مي دهد.
تنش کششي مورد نياز براي شروع ترک ممکن است حاصل تنش هاي پسماند به علت فرم دهي،جوشکاري، ماشين کاري و سنگ زني بوده يا اينکه ناشي از تنش هاي وارده به صورتمستقيم باشد.

محل رخ دادن در مبدل هاي گرمايي در مناطقي که فرمدهي سرد صورت مي گيرد از قبيل ناحيه U شکلتيوب ها و نيز در ناحيه اکسپند تيوب به تيوب شيت به روش غلطکي.


شکل 1-17

خوردگی مکانیکی(stress corrosion cracking)

افزايش تنش، زمان شكست را كاهش مي‌دهد و براي هرآلياژ تنشي وجود دارد كه در كمتر از آنشكست اتفاق نخواهد افتاد.حد تنش مجاز براي مصونيت از نظر SCC بستگي به درجه حرارت، تركيب شيميائي فلز و تركيب شيميائي محيطدارد. بطور كلي حد تنش مجاز بين ١٠% تا ٧٠% درصد تنش تسليماست. زمان در SCC پارامتر مهمي است، زيرا خسارت فيزيكي مهمي كه در SCC اتفاق مي‌افتد در مراحل نهائي صورت مي‌گيرد. با نفوذ ترك‌ها به داخل فلز سطح مقطعمؤثر فلز كم مي‌شود و در نتيجه تنش افزايش مي‌يابد ونهايتاً شكست نهائي، مكانيكي خواهد بود.شکل 1-18


10 خوردگی خستگی (fatigue corrosion ) :

خوردگي توأم با خستگي: خستگي عبارت است از تمايل فلزبه شكست در اثر تنش هاي متناوب، خوردگي خستگي، تقليل مقاومت خستگي فلز، در اثروجود محيط خورنده ايجاد مي شود.


شکل1-19


خوردگی خستگی تقلیل مقاومت خستگی در اثر وجود محیطخورنده می باشد.بنابراین خوردگی خستگی بر طبق ظاهر شکست تعیین نمیگردد بلکه بر حسبخواص مکانیکی تعریف میگردد.اگر چه مکانیزم و یا مکانیزمهای این نوع خوردگی هنوزروشن نشده ولی معلوم شده است که شروع ترکها و رشد آنها در برابر متغیرهای محیطیعکس العملهای مختلفی نشان میدهد.شکل 1-20

اثرات محیط :

ماهیت وخورندگی محیط به میزان زیادی بر شدت خوردگی گالوانیکی تاثیر می گذارد . معمولافلزی که مقاومت کمتری نسبت به محیط مورد نظر دارد ،اند می شود . بعضی وقتهاپتانسیل یک زوج گالوانیکی در یک محیط دیگر عکس می شود . جدول 3-3 رفتار عمومیفولاد و روی را در محیط های ابی نشان می دهد . معمولا هم فولاد و هم znهر کدام به تنهائی خورده می شوند ، لکن موقعی که انها را به هم متصل می کنیم رویخورده می شود وفولاد حفاظت می شود . در موارد خاصی مثل دیگ های اب گرم در درجهحرارت های بالاتر ازf 180حالت فوق بر عکس شده و فولادی اندیمی شود . ظاهرا در این حالت محصولات خوردگی znباعث نجیب تر شدن این فلز نسبت به فولاد می شود .

تانتال از نظرمقاومت در برابر خوردگی یک فلز خیلی مقاوم است و نسبت به پلاتین و کربن اند است .لکن پیل حاصل تنها در درجه حرارتهای بالا فعال است . مثلا در زوج تانتال –پلاتین جریان تا c110بر قرار نمی شود ودرc ◦ 265 حدودma/ft2 100 جریان وجود دارد . تانتال نسبت به چدن پر سیلیسیم دراسید سولفوریک غلیظ کاتد است، لکن جریان بین ان دو به سرعت به صفر می رسد . دربالاتر ازc 145 قطبین پیل عکسمی شود . تانتال را نبایستی در تماس با فلزات آندی قرار داد زیرا هیدروژن کاتدی راجذب نموده و ترد می شود .

خوردگیگالوانیکی در اتمسفر نیز واقع می شود . شدت ان بستگی به نوع و مقدار رطوبت موجوددر اتمسفر دارد . مثلا خوردگی نزدیکی سواحل دریا بیشتر از اتمسفر خشک می باشد .کندانس بخار در نزدیک ساحل دریا حاوی نمک است و لذا هادی تر است (و خورنده) ، ودررطوبت ودرجه حرارت یکسان نسبت به کندانس در یک ناحیه دور از دربا الکترولیت بهتری است . ازمایشات اتمسفریدر نقاط مختلف نشان داده اند که روی (zn) در تمامموارد نسبت به فولاد آند است ، الومنیوم وضعیت مختلفی و متغیری داشته و قلع و نیکل همواره کاتد بودند. موقعیکه فلزات کاملا خشک باشند خوردگی گالوانیکی اتفاق نخواهد افتاد ، زیراالکترولیتی برای حمل جریان بین سطوح الکترودها وجود ندارد .

اثر فاصله دو الکترود

خوردگی گالوانیکی معمولا نزدیک محل اتصال دوفلز شدیدتر است وبا دور شدن از این نقطه خوردگی نیز کم می شود . فاصله ای که تحتتاثیر خوردگی قرار می گیرد بستگی به مقاومت محصول دارد . با در نظر گرفتن مسیرجریان و مقاومت مداراین مسئلهواضح است ،در اب با مقاومت بالایاک ملا خالص خوردگیممکن است به صورت یک شیار باریک ظاهر گردد . خوردگی گالوانیکی از موضعی بودن ان درنزدیکی محل اتصال دو فلز به سهولت قابل تشخیص است .

سطح آند

اثر سطح


سطح کاتد

یک فاکتور مهم دیگر در خوردگیگالوانیکی اثر سطح ، یا نسبت سطح کاتد به سطح آند می باشد . نسبت سطح نامناسب مشتمل بر کاتد بزرگ وآندکوچک است ، (1) . برای یک مقدارمعین جریان در پیل ،دانسیته جریان برای الکترودکوچک به مراتب بزرگ تر است تا دانسیته جریان برای الکترود بزرگتر، هر چه دانسیتهجریان در یک منطقه آندی بزرگ تر باشد ، سرعت خوردگی بیشتر است. خوردگی نواحی آندیممکن است 100 تا 1000 برابر بیشتر از حالتی باشد که سطح آند با کاتد برابرند . شکل3-3 دو مثال خوب از اثر سطح را نشان می دهد . نمونه ها ،صفحات پرچ شده مسی و فولادی هستند که هر دو در یک زمان بهمدت 15 ماه در آب دریا قرار گرفته اند . در سمت چپ ، صفحات فولادی با میخ پرچ هایمسی ، و در طرف راست صفحات مسی با میل پرچهای فولادی قرار دارد . مس نسبت به فولاددر آب دریا ،فلز نجیب تر یا مقاوم تر در برابر خوردگی است . صفحات فولادی در سمتچپ قدری خورده شده اند ،لکن اتصال حاصل از میخ پرچها هنوز قوی است . نمونه سمتراست دارای نسبت سطحی نا مناسبی است میخ پرچهای فولادی کاملا خورده شده اند . واضحاست که سرعت یا دانسیته خوردگی روی میخ پرچهای فولادی که در تماس با سطح بزرگکاتدی قرار دارند ، خیلی بیش تر است . تخلفبر اصل ساده فوق غالبا منجر به خسارات زیادی می گردد . به عنوان مثال در یک کارخانه در طی یک برنامه عظیمتوسط چند صد تانک بزرگ نصب گردید .اکثر تانک های قدیمی را از فولاد معمولی میساختند و با یک رنگ فنلی پخته شده قسمت داخل را پوشش می دادند. محلولی که در تانکقرار داشت ، اثر خوردگی کمی روی فولاد داشت . لکن الوده شدن محصول مسئله مهمی بود. این پوشش در قسمت کف خساراتی متحمل می